REGULAMIN
Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików w szachach błyskawicznych do 8, 10, 12, 14, 16 i 18 lat
przyjęty uchwałą zarządu PZSzach nr 9/02/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.

1. CELE
1.1. Wyłonienie indywidualnych mistrzów Polski juniorów i młodzików w szachach błyskawicznych.
1.2. Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego w Polsce.
2. ORGANIZATOR
2.1. Organizatorzy są wyłaniani w konkursie ofert organizowanym przez PZSzach.
3. TERMIN I MIEJSCE
3.1. Miejsce i dokładny termin zawodów będą określone w kalendarzu imprez PZSzach.
4. UCZESTNICTWO
4.1. Prawo gry posiadają obywatele polscy (oraz zamieszkujący w Polsce obywatele państw UE, posiadający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy), spełniający kryterium wieku, posiadający licencję PZSzach, członkowie klubów posiadających licencję oraz uregulowane opłaty na rzecz PZSzach. Obowiązuje stan z Centralnego Rejestru PZSzach na moment weryfikacji listy startowej
4.2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest terminowe zgłoszenie oraz posiadanie:
a) legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości,
b) kopii dowodu wpłaty startowego i opłaty organizacyjnej na konto wskazane w komunikacie organizacyjnym.
4.3. W uzasadnionych wysokim poziomem sportowym przypadkach Przewodniczący Komisji Młodzieżowej może wyrazić zgodę na przejście reprezentanta Polski do wyższej grupy wiekowej (lub przejście dziewczynki do grupy chłopców), jednak bez prawa powrotu do własnej grupy w roku następnym.
5. SYSTEM ROZGRYWEK
5.1. Zawody rozgrywane są systemem szwajcarskim na dystansie 13 rund w ciągu 1 dnia w oddzielnych dla dziewcząt i chłopców grupach turniejowych.
5.2. Obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
5.3. Zawodnik, który przybędzie do szachownicy po przekroczeniu czasu do namysłu, przegrywa partię.
6. TEMPO GRY
Tempo gry: 3 minuty dla zawodnika oraz 2 sekundy na każde posunięcie od początku partii.
7. ZGŁOSZENIA
Organizator zobowiązany jest przesłać w formie elektronicznej do biura PZSzach komunikat organizacyjny zawodów przynajmniej 50 dni przed ich rozpoczęciem. Komunikat powinien zostać opublikowany na stronie PZSzach niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej lub wyznaczoną przez niego osobę. Potwierdzenia udziału zawodników dokonują wojewódzkie związki szachowe, kluby lub rodzice w sposób określony przez organizatora w komunikacie organizacyjnym. Jednostka delegująca (WZSzach, klub, rodzic) podaje jednocześnie dane opiekuna każdego zawodnika.
8. FINANSOWANIE
8.1. Koszty organizacji zawodów ponosi organizator.
8.2. Koszty udziału w mistrzostwach pokrywają delegujące zawodników kluby, wojewódzkie związki szachowe lub rodzice.
8.3. Wpisowe wraz z opłatą rankingową w wysokości podanej w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach na dany rok należy wpłacić na konto podane przez organizatora najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem zawodów.
8.4. Organizator ma obowiązek zagwarantowania pobytu na koszt własny przedstawiciela
PZSzach.
9. OCENA WYNIKÓW
9.1. Kolejność miejsc ustala się według następujących kryteriów:
9.1.1. Suma zdobytych punktów;
9.1.2. Wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem po jednym skrajnym rezultacie);
9.1.3. Wartościowanie pełne Buchholza;
9.1.4. Liczba zwycięstw;
9.1.5. Wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami;
9.2. Jeżeli po zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów nie można wyłonić mistrza Polski, Sędzia główny zarządza dogrywkę. Pozostałe lokaty są dzielone.
9.3 Zgodnie z Regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży obowiązującym w danym roku, prowadzone są klasyfikacje zespołowe dla województw i klubów. Obliczenia uwzględniające punktację indywidualną, klubów i województw dokonuje Sędzia główny zawodów oraz przesyła ich wyniki w terminie 7 dni od zakończenia imprezy do weryfikacji przez Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej i Biuro PZSzach.
10 . NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
10.1. Zwycięzcy w grupach do lat 12, 14, 16 i 18 zdobywają tytuły mistrzów Polski juniorów w szachach błyskawicznych, a w grupach do lat 8 i 10 tytuły mistrzów Polski młodzików w szachach błyskawicznych.
10.2. Juniorzy (do lat 12-18), którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymują medale.
10.3. Juniorzy, którzy zajmą miejsca 1-6 otrzymują puchary, dyplomy i inne nagrody zgodnie z ofertą złożoną przez organizatora.
10.4. Juniorzy, którzy zajmą miejsca 7-10, otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
10.5. Młodzicy (do lat 8-10), którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymują medale.
10.6. Młodzicy, którzy zajmą miejsca 1-6, otrzymują puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
10.7. Młodzicy, którzy ukończyli zawody, otrzymują dyplomy i upominki.
10.8. Organizator może zwiększyć pulę nagród.
11. SĘDZIOWANIE
11.1. W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach
11.2. Zawody prowadzi Sędzia główny, posiadający klasę IA przy pomocy sędziów asystentów, posiadających co najmniej II klasę sędziowską. Sędziów zatrudnia organizator po zatwierdzeniu sędziego głównego przez Kolegium Sędziów PZSzach. Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualne licencje sędziowskie oraz opłaty roczne.
11.3. Zawodnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji sędziego asystenta do sędziego głównego zawodów, bezpośrednio po wydanej decyzji. Kontynuacja partii oznacza akceptację wydanego werdyktu.
11.4. Decyzje sędziego głównego są w trakcie rozgrywania finałów ostateczne. Zawodnikowi przysługuje prawo zażalenia do Kolegium Sędziów PZSzach w ciągu 3 dni po zakończeniu zawodów.
11.5. Sędzia główny ma obowiązek wysłać w ciągu 7 dni po zawodach sprawozdanie w formie elektronicznej do Przewodniczącego Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu, Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej oraz Szefa Wyszkolenia PZSzach. Sprawozdanie winno spełniać warunki określone przez Kolegium Sędziów dla zawodów objętych klasyfikacją Elo, w tym zawierać pełne tabele turniejowe ze ściśle wyznaczonymi miejscami wszystkich uczestników oraz następującymi danymi: imię, nazwisko, data urodzenia, skrót ewidencyjny województwa, klub sportowy, uzyskany ranking, klasę sportową i partie w PGN.
12. SPRAWY WYCHOWAWCZE
12.1. Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice oraz uprawnieni do tego szkoleniowcy i opiekunowie z klubów lub wojewódzkich związków szachowych.
12.2. Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.
12.3. W razie stwierdzenia podejrzenia użycia przez zawodnika alkoholu organizator oraz sędzia główny mają prawo zażądać, a zawodnik ma obowiązek poddać się badaniu na obecność alkoholu w organizmie. Pozytywny wynik lub brak zgody na badanie powodują dyskwalifikację zawodnika.
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1. Obowiązkiem organizatora jest codzienne umieszczanie na ogólnodostępnej stronie internetowej: wyników i kojarzeń oraz prowadzenie transmisji internetowej z czołowych szachownic.
13.2. Za ubezpieczenie oraz stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
13.3. Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego głównego, a regulaminu do Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej PZSzach lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela.
13.4. W sprawach szachowych nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
13.5. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:
- dla zawodników - przegrania partii;
- dla innych osób - zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.
13.6. Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, sędziego
głównego i PZSzach w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
13.7. Organizator i PZSzach zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
13.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd PZSzach, ma charakter wieloletni i obowiązuje do odwołania. Traci moc regulamin przyjęty w dniu 26.11.2017 r.


Przewodniczący
Komisji Młodzieżowej PZSzach
/-/
Waldemar Taboła

 

   

Partnerzy  

 


 

   

Patroni medialni  

   

© 2019 Krzysztof Skiba MPJBiS